Contacte Cursos

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DEL VALLÈS

Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs

CLÀUSULA FORMULARI RECOLLIDA DE DADES
Les dades de caràcter personal recollits seran tractats de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests. Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemats en un fitxer propietat de INSTITUT CAVALL BERNAT i tractats amb finalitats administratives i comercials, de contacte i facturació. D’acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: a8053251@xtec.cat o bé en la següent adreça: Carrer de la Castellassa, S/n, 08227 – Terrassa (Barcelona).

On Som