FP DUAL

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DEL VALLÈS

Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs

FP Dual

L’INS Cavall Bernat imparteix la modalitat de la FP Dual

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, s’està implantat la Formació Professional Dual.

La FP Dual es caracteritza per la seva metodologia d’aprenentatge que combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, i consisteix en què l’alumnat realitza l’aprenentatge de les competències professionals pròpies del cicle formatiu entre el centre i l’empresa.

Modalitats

Modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP Dual.

Existeixen dos modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa: contracte laboral i beca.

Contracte laboral

Qualsevol tipus de contracte, a determinar per l’empresa. El més adient és el contracte de formació i l’aprenentatge.

  • Edat màxima: 30 anys
  • Durada: mínim 1 any màxim 3 anys
  • Jornada: 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any)
  • Bonificacions a la SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans. En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 E/any durant 3 anys.
  • Retribució: segons normativa, a acordar. Referència mínima: salari mínim interprofessional

Beca

L’empresa gestiona l’alta a la SS com a becari i realitza la compensació econòmica a l’alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert

  • Durada: mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d’un curs amb possibilitat d’una pròrroga
  • Retribució: a acordar entre l’empresa i el titular del centre

Què he de fer per optar a la FP Dual?

A principis de curs hi ha sessions informatives per tal d’explicar el funcionament de la Dual i resoldre dubtes.

En cas d’estar interessat/da sol·liciteu a la secretaria la vostre/a participació en aquest programa dins dels terminis establerts pel Centre.

Per formar part de la formació DUAL cal passar un procés de preselecció un cop matriculat al centre i durant el primer curs. Aquest procés que realitza el centre consta de 2 parts:

1ª part: criteris acadèmics

Expedient acadèmic: cal aprovar tots els mòduls específics i tenir un mínim de 5 de mitjana.

Només en el cas del cicle de GAT  Coneixement idiomes: nivell mínim equivalent a B1 d’anglès, es realitzarà una prova d’anglès per part del professorat del departament de llengües estrangeres. Cal tenir un mínim de 5 tant d’anglès com de francès. També es valoraran titulacions expedides per institucions oficials com British Council, Institut Goethe, Institut Français i totes aquelles englobades dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

2ª part: criteris actitudinals

Els equips docents es reuniran després de la primera avaluació i valoraran diferents aspectes relacionats amb l’actitud dels alumnes tals com: assistència regular, puntualitat, participació activa en les activitats/mòduls, responsabilitat, acceptació línia de comandament jeràrquic, iniciativa, resolució de problemes, adaptabilitat als canvis, aptituds comunicatives i imatge personal.

Un cop es tenen les llistes prioritzades segons les puntuacions obtingudes en les diferents parts del procés es passa  al procés de selecció de les empreses.

Moltes de les empreses amb les quals treballem fan un procés de selecció propi que pot ser una entrevista individual, proves d’anglès, dinàmiques de grup, entre d’altres, tot depenent de cada empresa.

Per més informació:

qr-fp-dual

Contacte FP DUAL

Escola d'Holeteria i Turisme del Vallès

CLÀUSULA FORMULARI RECOLLIDA DE DADES
Les dades de caràcter personal recollits seran tractats de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests. Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemats en un fitxer propietat de INSTITUT CAVALL BERNAT i tractats amb finalitats administratives i comercials, de contacte i facturació. D’acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: a8053251@xtec.cat o bé en la següent adreça: Carrer de la Castellassa, S/n, 08227 – Terrassa (Barcelona).

classes-escola-restaurant-torre-mossen-homs